fbpx

Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Kto odpowiada za państwa dane osobowe?

HELUKABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134996, NIP: 118-15-78-280, Regon: 017 168 692 jest administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa.

Do jakich celów wykorzystujemy państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

 • Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz realizacji sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.sklephelukabel.pl/
 • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
 • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oraz usługach oferowanych przez HELUKABEL POLSKA, które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;
 • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
 • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak, jak wymaga tego prawo.

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

 • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez HELUKABEL POLSKA (w tym poprzez newslettery marketingowe) a także informacji na temat wydarzeń i projektów;
 • Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
 • Przyjmowania aplikacji na proponowane stanowiska pracy na stronie https://helukabel.pl/firma/kariera-w-helukabel/
 • Gromadzenia informacji na temat Państwa preferencji w celu stworzenia profilu użytkownika oraz spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji oraz wzajemnych relacji (np. poprzez analizę statystyk strony internetowej).

W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Państwu takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • Dane płatnicze, takie jak konieczne do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery rachunków bankowych, oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
 • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach umowy lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich.

Jak chronimy państwa dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, firewall i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Usługobiorcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługobiorców.
 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę.

Gdzie przetwarzamy państwa dane osobowe?

HELUKABEL POLSKA jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowych informacji, aby potwierdzić Państwa tożsamość.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takich danych lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by firma HELUKABEL POLSKA mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email iod@helukabel.pl

Nasi PartnerzySklep partnerski