fbpx

Energetyka tradycyjna i zalecenia dla obliczeń

Print Friendly, PDF & Email

Odmianą przewodów elektroenergetycznych są kable. Kable elektroenergetyczne nadają się do ułożenia bezpośrednio w ziemi, wodzie lub w powietrzu. Można je układać w kanałach kablowych, na ścianie, na konstrukcjach nośnych lub w rurach osłonowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje zróżnicowane ryzyko wystąpienia szkód mechanicznych.

Przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej.

Napięcie nominalne kabla na jakie jest wykonany odnosi się do jego budowy i testu pod względem jego właściwości elektrycznych. Według DIN VDE 0298 i IEC 183 napięcie nominalne oznacza się jako U0/U przy czym:

U0napięcie między żyłą a ziemią lub ekranem kabla

U napięcie międzyprzewodowe kabla, przy prądzie trójfazowym U=√¯3 U0

Zgodnie z przepisami IEC w nawiasie podaje się dodatkowo maksymalne dopuszczalne napięcie Um.
Oznaczenie U0/U (Um).

Ponieważ izolacja kabli izolowanych tworzywem sztucznym jest mierzona napięciem nominalnym U0/U = 0,6/1 kV a wszystkie kable o polu elektrycznym promieniowym dla napięcia U0, to kable te można stosować w:

 • systemach jednofazowych, w których oba przewody zewnętrzne są izolowane z napięciem nominalnym UN =2U0,
 • systemach jednofazowych, w których jeden przewód zewn. jest uziemiony, z napięciem UN = U0

Przyporządkowanie Napięć nominalnych kabli

Napięcie pracy kabla określa się jako napięcie pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej lub pomiędzy przewodem a ziemią, w specyficznych warunkach w danym czasie przy niezakłóconej pracy

Przyporządkowanie maksymalnych dopuszczalnych Napięć pracy

PODSTAWOWE KABLE ENERGETYCZNE NN W OFERCIE HELUKABEL®

Kable produkowane są najczęściej jako 4- lub 5-żyłowe z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji i powłoce z polwinitu PVC lub z polietylenu usieciowanego XLPE.

 • NYY-J/NYY-O


  NYY-J/NYY-O

  Kabel ziemny, 0,6/1 KV, z aprobatą VDE

 • NYCY


  NYCY

  Kabel ziemny z przewodem koncentrycznym, 0,6/1 kV, z aprobatą VDE

STANDARDOWE WARUNKI EKSPLOATACYJNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE NIESTANDARDOWYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCH

Warunki układania kabli energetycznych

Głębokość układania, liczoną jako geometryczną odległość od powierzchni do osi kabla, a w przypadku wiązek trójżyłowych jako odległość od powierzchni do osi wiązki, ustala się na 70 cm. Dla większych głębokości układania konieczne będzie proporcjonalne zmniejszenie wartości obciążeń. W związku z tym należy założyć tę samą temperaturę i oporność elektryczną względem ziemi.

Standardowe warunki eksploatacyjne

Obciążalność prądowa i zalecenia dla obliczeń kabli i przewodów energetycznych.

Zalecenia dotyczące obciążalności prądowej miedzi i aluminium określono w normie DIN VDE 0298 Art. 4 oraz w normie DIN VDE 0276 Art. 603, natomiast współczynniki korygujące w normie DIN VDE 0276 Art. 1000.

Obciążalność prądowa kabla powinna być ograniczona w takim stopniu, aby ciepło wydzielające się we wszystkich miejscach instalacji kablowej mogło być bezpiecznie odprowadzane do środowiska.

Przepływ ciepła uzależniony jest od wewnętrznej odporności cieplnej między przewodnikiem a zewnętrzną powierzchnią kabla, jak również od emisji ciepła do otoczenia. Poniżej przedstawiono zalecane wartości obciążalności prądowej kabli dla przypadków układania ich w ziemi oraz na powietrzu, dla normalnych warunków eksploatacyjnych. Informacje na temat niestandardowych warunków eksploatacyjnych przedstawiono w normie DIN VDE 0298, tabela 4 oraz DIN VDE 0276, Art. 603 i Art. 1000.

Zalecenia dla obliczeń

Dla układania w ziemi

 • Konieczne jest uwzględnienie niestandardowych warunków eksploatacyjnych z obydwoma współczynnikami korygującymi, ponieważ zależą one od właściwego oporu cieplnego oraz od klasy obciążenia.
 • Obciążenie EVU (klasa obciążenia) odpowiada maksymalnemu współczynnikowi obciążenia równemu 0,7. Współczynniki korygujące dla klas obciążenia 0,5, 0,6, 0,85 i 1,0 można odczytać z tabel w normach DIN VDE 0276 Art. 603 i Art. 1000.

Wartości pośrednie można interpolować (stosując 1,0 dla obciążeń trwałych).

 • Głębokość układania 0,7 m. Obciążalność zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości układania. Typowe głębokości mieszczą się w zakresie od 0,7 do 1,2 m.
 • Za standardową wartość właściwego oporu cieplnego gruntu w obszarach wilgotnych przyjmuje się 1,0 K x m/W. Dla terenów suchych wybiera się wartość 2,5 K x m/W, przy założeniu stosowania standardowej podsypki z piasku.
 • Dla korzystnych warunków gruntowych lub w przypadku stosowania podsypki z materiałów o dobrej przewodności cieplnej i przy dobrym jej zagęszczeniu można osiągnąć niższe wartości. Wartości te oraz dopuszczalne wartości obciążalności prądowej ustala się w takich przypadkach indywidualnie.

Dla układania na powietrzu

 • Wartości podane w tabelach dla układania poza pomieszczeniami, na powietrzu, określone są dla eksploatacji ciągłej.
 • Układ kabli odpowiada danym przedstawionym w tabeli 3 normy DIN VDE 0276 Art. 1000.
 • Przeliczniki dla innych warunków układania i układania kabli w stosach przedstawiono w tabeli 10 i 11, DIN VDE 0276 Art. 1000.
 • Obciążalności prądowe kabli wielożyłowych można obliczyć stosując wartość obciążenia prądowego dla kabli 3-żyłowych, wg tabeli 13, za pomocą przeliczników.
 • Stosowanie kanałów kablowych lub podkładek kablowych itp. powoduje wzrost temperatury kabli. W takich przypadkach należy stosować przeliczniki z tabeli 12 dla niestandardowych temperatur powietrza.
 • Dla instalacji zewnętrznych, na powietrzu, temperaturę otoczenia przyjmuje się na poziomie 30°C.
 • Konieczne jest uwzględnienie źródeł ciepła i wpływu promieni słonecznych. W takich przypadkach konieczne jest zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza.
 • Konieczne jest zachowanie odpowiednio dużej odległości pomiędzy kablami a elementami grzewczymi, ponieważ źle zaizolowane elementy grzewcze często dodatkowo podnoszą temperaturę kabla.
 • Odległość pomiędzy kablem a ścianami, podłogami lub stropami = 2 cm
 • Odległość pomiędzy kablami układanymi jeden na drugim = 2 x średnica
 • Odległość pomiędzy instalacjami kablowymi układanymi jedna na drugiej = 20 cm
 • Odległość pomiędzy kablami układanymi obok siebie = 2 x średnica
 • Szczególny opór cieplny gruntu
  • obszary bardzo wilgotne = 0,7 K x m/W
  • obszary wilgotne = 1,0 K x m/W
  • obszary suche = 2,0 K x m/W
  • obszary bardzo suche = 3,0 K x m/W

Podstawowe kable energetyczne SN w ofercie HELUKABEL®

Izolacja wykonana z XLPE w sieciach średniego napięcia wyróżnia się bardzo dobrymi elektrycznymi mechanicznymi i termicznymi właściwościami. Ten rodzaj izolacji znakomicie ochrania przed związkami chemicznymi oraz zimnem. Z uwagi na wiele zalet izolacja wykonana z XLPE zastąpiła w znacznym stopniu klasyczny papierowy rodzaj osłony. Aby zabezpieczyć je przed wilgocią oraz przedłużyć trwałość, kable są wyposażone w ekrany gwarantujące wodoszczelność wzdłużną.

 • N2XSY


  N2XSY

  Przewód Cu, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, płaszcz PVC, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

 • N2XS2Y


  N2XS2Y

  Przewód Cu, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, płaszcz PE, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

 • NA2XS2Y


  NA2XS2Y

  Przewód Al, izolowany XLPE, jednożyłowy, płaszcz PE, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

 • NA2XS(F)2Y


  NA2XS(F)2Y

  Przewód Al, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, podłużnie uszczelniony, płaszcz PE, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

 • N2XS(F)2Y


  N2XS(F)2Y

  Przewód Cu, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, podłużnie uszczelniony, płaszcz PE, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

 • NA2XSY


  NA2XSY

  Przewód Al, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, płaszcz PVC, 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

ZALECENIA PRZY UKŁADANIU KABLI SN

W celu właściwego ułożenia kabli SN w izolacji VPE (sieciowany polietylen) należy bardzo starannie przestrzegać zaleceń ujętych w PBUE oraz odpowiednich normach. Szczególną uwagę zwrócić należy nato, czy kabel nie jest przeciągany przez konstrukcje o ostrych i twardych krawędziach.Końce kabla muszą być zabezpieczone przed dostępem wody. Przy ucinaniu odcinków kabla należy natychmiast zabezpieczać jego końce.

Kable SN zaleca się układać na głębokości 60-80 cm. Kable jednożyłowe można układać w trójkąt (do zasilania 3 faz). Przy prowadzeniu kabli w rurach uwzględniać należy wpływ izolacji cieplnej warstwy powietrza znajdującego się między powłoką zewnętrzną kabla, a ścianką wewnętrzną rury. Średnica wewnętrzna rury powinna być przynajmniej 1,5 razy większa od ∅ kabla.

Promień gięcia
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby nie zostały przekroczone następujące wartości:

 • kabel bez płaszcza metalowego =15 x Ø kabla
 • kabel z płaszczem z warstw aluminiowych =30 x Ø kabla

Temperatury układania
W czasie układania kabli należy zwracać uwagę na to, by nie zostały przekroczone następujące temperatury otoczenia:

 • kable w izolacji VPE oraz płaszczu zewnętrznym z PVC = -5°C
 • kable w izolacji VPE oraz płaszczu zewnętrznym z PE = -20°C

Obciążenie prądowe
Według VDE 0276 cz. 620-5C lub HD 620 S1

Ułożenie w ziemi

 • Głębokość 0,7-0,8 m
 • Temperatura ziemi na głębokości układania 20°C
 • Specyficzna rezystancja ziemi na temperaturę 1,0 K x m/W
 • Stopień obciążenia 0,7 (EVU-obciąż.)

Ułożenie na powietrzu

 • Temperatura powietrza 30°C
 • Stopień obciążenia (obciąż, trwałe) 1,0

Ułożenie w rurach
Dla kabli układanych w systemach rurowych zaleca się redukcję obciążalności o współczynnik 0,85

Napięcie testu

Testowanie napięcia w systemach kablowych
Kable średniego napięcia w czasie pracy lub po ułożeniu mogą być testowane na wytrzymałość napięciową. Test taki trwa 30 min.

DEDYKOWANY OSPRZĘT KABLOWY, MUFY I ZESTAWY NAPRAWCZE

B-TCO 51

odcinak hydrauliczny, nr katalogowy 904730

Ręczny odcinak hydrauliczny z głowicą obrotową i napędem elektrycznym służący do cięcia przewodów i kabli miedzianych oraz aluminiowych, bardzo uniwersalny i praktyczny o dużej niezawodności. Ostrze cofa się automatycznie po dotarciu do zderzaka. Głowica przystosowana jest do pracy ciągłej. Odcinak posiada zawór zabezpieczający przed przeciążeniem. W komplecie znajduje się zasilacz z ładowarką, dwie baterie, pasek zabezpieczający oraz walizka.

Maksymalna średnica ciętych kabli: 50 mm
Maksymalnym kąt obrotu głowicy: 90°
Waga narzędzia: 5,4 kg
Waga walizki: 2,1 kg

Mufy termokurczliwe oraz kompletne zestawy naprawcze to szereg produktów służących do łączenia oraz naprawy izolacji niskiego oraz średniego napięcia. Mufy służą do łączenia kabli o różnych przekrojach oraz o różnych materiałach warstwy zewnętrznej. Mufy oraz zestawy naprawcze służą do odtwarzania izolacji zapewniając odporność na działanie rozpuszczalników, roztworów kwasów i zasad, benzyn i olejów. Wykazują bardzo dobre własności izolujące, są wodoodporne, wykazują bardzo dobre własności mechaniczne, mogą mieć kontakt z ziemią, zapewniają niski poziom emisji dymu. Taśmy izolacyjne służą do trwałego łączenia przewodów zapewniając połączeniu odpowiednią szczelność, niezawodne w naprawach uszkodzonych powłok.

 

Do pobrania:

Nasi PartnerzySklep partnerski